Användarvillkor NOWO

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för användning av de tjänster (enligt närmare definition i punkt 5; ”Tjänsterna”) som tillhandahålls av Nowonomics AB, org. Nr. 556990-1795, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm (”Nowonomics” eller ”vi”) på www.nowo.se samt genom den mobila applikationen NOWO (gemensamt benämnda ”NOWO”).

Nowonomics har som syfte att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg samt lösningar tillsammans med samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa dig att säkra en bättre finansiell framtid för dig själv.

Nowonomics hjälper dig som användare av NOWO att spara fram till pensionen (”Syftet”) genom:

 1. egna avsättningar från ett kreditkort till en fond;
 2. att tillgodogöra dig rabatter från Nowonomics partners som avsättningar till ditt privata sparande i nämnda fond; och genom
 3. att löpande förse dig med relevant information om ditt sparande och nya erbjudanden från sådana partners.

Notera att du behöver ingå separata avtal med Nowonomics samarbetspartners för att uppnå Syftet, och att de tjänster som Nowonomics själv levererar är begränsade till den beskrivning av Tjänsterna som anges i Användarvillkoren.

Läs noga igenom Användarvillkoren (inklusive Nowonomics Integritetspolicy som är en integrerad del av Användarvillkoren) innan du accepterar Användarvillkoren och lämnar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Nowonomics Integritetspolicy.

 1. REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTO I NOWO

För att kunna använda NOWO och börja spara i fonden till din pension, behöver du först och främst registrera dig som medlem hos NOWO hos Nowonomics.

Du registrerar dig genom att identifiera dig med mobilt BankiD och lämna information om namn, e-postadress och personnummer och dels godkänna Användarvillkoren, dels samtycka till behandling av dina personuppgifter enligt Nowonomics Integritetspolicy.

För att börja pensionsspara i Fonden behöver du även ingå avtal med Nowonomics samarbetspartners enligt vad som anges här nedan.

 1. INGÅENDE AV AVTAL MED SAMARBETSPARTNERS

Nowonomics samarbetar med:

 1. Ett fondbolag som innehar tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla, administrera och distribuera värdepappersfonder, för närvarande ISEC Services AB, org. nr. 556542-2853 (”Fondbolaget”). Fondbolaget administrerar den fond till vilket ditt sparande överförs inom ramen för ditt nyttjande av Tjänsterna (”Fonden”);
 2. Ett kreditinstitut, för närvarande Resurs Bank Aktiebolag Publ., 516401-0208, som ger ut det NOWO-profilerade Mastercard till vilket du i NOWO kan koppla en procentsats av din totala konsumtion att överföras till ditt sparande i Fonden (den ”Kortutgivande Banken” respektive ”NOWO MasterCard”);
 3. En betaltjänsteleverantör, certifierad i enlighet med PCI DSS-Level 1 och som därmed uppfyller bankernas och kortföretagens säkerhetskrav, för närvarande Smart Refill i Helsingborg AB, org. nr. 556668-9922, och som hanterar debiteringen av ditt NOWO MasterCard och överföring av debiterat belopp till ditt sparande i Fonden (”PCI-Partnern”);
 4. Handlare som vid var tid erbjuder rabatter och andra förmåner till Nowos användare (”Handlare” respektive ”Erbjudanden”).

Fondbolaget samarbetar i sin tur med:

 1. Ett förvaringsinstitut (Skandinaviska Enskilda Banken (publ), orgn.nr. 502032-9081) som håller den depå där Fondandelsägarnas medel förvaltas (”Förvaringsinstitutet” respektive ”Depån”); samt
 2. En förvaltare (Alfred Berg Fonder AB, org. nr. 556767-5656) för förvaltning av Fonden (”Förvaltaren”). Förvaltarens roll är att på ett professionellt sätt verka för att öka Fondens värde och utveckla andelsägarnas kapital på längre sikt genom att genomföra investeringar i linje med Fondens riskprofil och enligt gällande förvaltningsinstruktion.
 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYTTJANDE AV TJÄNSTERNA

För att börja spara i Fonden och tillgodogöra dig Syftet med NOWO behöver du ingå avtal med fondbolaget. Relevanta avtalsvillkor och relaterade dokument finns tillgängliga i ditt konto i NOWO. Notera att du även behöver anmäla dig för teckning av fondandelar i Fonden via ISEC:s digitala anmälningssedel

Notera att det är en förutsättning att du är över 16 år och uppfyller de krav som ställs av fondbolaget respektive Kreditinstitutetsamt att du har mobilt BankID installerat.

 1. TJÄNSTERNA

Nowonomics erbjuder följande tjänster i NOWO (”Tjänsterna”):

(i) Vi gör det möjligt för dig som NOWO medlem att ta del av våra samarbetspartners kompletterande erbjudanden för att hjälpa dig spara och uppnå Syftet.

(ii) Vi sammanför dig med:

(A) Kortutgivande Bank för ansökan om NOWO Mastercard (via länk till Resurs Bank AB’s app-online tjänst);

(B) PCI-Partner för debitering av ditt NOWO Mastercard med dels en procentsats av det belopp som du spenderar genom NOWO Mastercard, dels det belopp som du godkänt för överföring när du Snabbsparat och dels det belopp du registrerat för Dagspar för överföring till Depån hos Förvaringsinstitutet för investering i Fonden; och

(C) Fondbolaget för anmälan/registrering via digital anmälningsblankett och teckning av fondandelar i Fonden.

(iii) Genom PCI-Partnern, administrerar vi enligt din instruktion, och baserat på din valda avsättningsprocentsats, debitering av ditt NOWO MasterCard för överföring till Depån.

(iv) Genom PCI-Partnern, administrerar vi enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Snabbspara), omedelbar debitering av ditt registrerade kreditkort för överföring till Depån.

(v) Genom PCI-Partnern, administerar vi enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Dagspar) veckovis summering av Dagsparbeloppet för överföring till Depån.

(vi) Vi hjälper dig att visualisera de köp du gör med ditt NOWO MasterCard.

(vii) Vi gör det möjligt att simulera ditt framtida sparkapital.

(viii) Vi tillgängliggör relevanta, personifierade erbjudanden från NOWOs partners, vilka erbjuder dig avsättningar till Fonden som alternativ till köprabatter.

(ix) Vi hjälper dig att visualisera ditt sparande genom NOWO.

Din rätt att använda NOWO är begränsad till en rätt att, för egen räkning, nyttja Tjänsterna för Syftet.

 1. INSTÄLLNING AV SPARANDE I NOWO

Du kan när som helst ändra dina inställningar avseende vilken procentsats som ditt NOWO MasterCard ska debiteras med för överföring till Depån hos Förvaringsinstitutet och placering i Fonden. Ändring av den inställda procentsatsen får effekt inom en vecka, dvs. från och med följande söndag kl. 23.59.

 1. ERBJUDANDEN FRÅN HANDLARE OCH DEBITERING AV NOWO MASTERCARD

Nowonomics erbjuder Handlare att marknadsföra sig i NOWO. I anslutning till sådan marknadsföring kan användare av NOWO erbjudas rabatt i form av en konkret avsättning till sådan användares sparande i Fonden (”Avsättningen”). För att tillgodogöra dig ett Erbjudande behöver du aktivera Erbjudandet i NOWO och följa anvisningarna för nyttjande av Erbjudande som anges däri. Nowonomics koordinerar Erbjudande med Handlare och överför regelbundet Avsättning till Depån där den investeras i fondandelar i Fonden i ditt namn, enligt din instruktion till Fondbolaget.

Det sparande som debiteras ditt NOWO MasterCard baserat på din inställning i NOWO (procentsats på totalt köp-belopp) och instruktion till PCI-Partnern hanteras som följer: PCI-Partnern debiterar det upparbetade sparbeloppet veckovis på ditt NOWO MasterCard för överföring till Depån. Ditt Sparbelopp investeras sedan i fondandelar i Fonden i ditt namn, enligt din instruktion till Fondbolaget.

Debiteringen och Avsättningen från handlare sker inte förrän du har godkänts som kund hos Fondbolaget. Till dess reserverar vi sparbeloppet och debiteringen av det ackumulerade sparbeloppet sker när vi väl har fått bekräftelse från Fondbolaget att du registrerats.

 1. SÄRSKILT OM NOWO-FONDEN

Fonden tillhandahålls av Fondbolaget och förvaltas av Förvaltaren. Nowonomics tar inget ansvar för Fonden, vare sig med avseende på den avkastning Fonden ger eller inte ger, marknadsrisk, finansiell risk eller annat.

Nowonomics uppmanar dig att noggrant läsa och överväga den information om Fonden som tillhandahålls av Fondbolaget och Förvaltaren. Det är viktigt att du förstår innebörden av att investera i fonder och de finansiella riskerna förknippade med en sådan placering innan du anmäler dig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 1. SÄRSKILT OM NOWOS PROGONOSER AVSEENDE FRAMTIDA VÄRDE

Nowonomics kan tillhandahålla prognoser för framtidsvärde avseende ditt sparande genom NOWO.

Sådana prognoser är estimat för ditt framtida sparande. Det beräknade framtida värdet av det belopp som du har sparat beräknas kontinuerligt utifrån din ålder och angiven förväntad årlig nettoavkastning fram tills det år själv satt i appen. . Notera att Nowonomics inte genom att lämna prognos på något sätt tar ansvar för riktigheten av prognosen och i synnerhet inte vilken avkastning Fonden ger. Se även punkt 8 ”Särskilt om NOWO-Fonden”.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER – INTEGRITETSPOLICY

Nowonomics är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för din användning av NOWO och vårt tillhandahållande av Tjänsterna, då Nowonomics bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Denna punkt 10, som utgör Nowonomics integritetspolicy (”Integritetspolicyn”), beskriver Nowonomics behandling av dina personuppgifter inom ramen för din användning av NOWO och Nowonomics tillhandahållande av Tjänsterna.

Nowonomics värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk personuppgiftslagstiftning.

Integritetspolicyn beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för din användning av NOWO och Nowonomics tillhandahållande av Tjänsterna, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa Integritetspolicyn noggrant innan du lämnar ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 1. namn;
 2. personnummer;
 3. e-postadress;
 4. födelseår;
 5. postnummer; och
 6. adress.

När du använder Tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt, till exempel information om din användning av Tjänsten, inklusive lokaliseringsuppgifter (om du gett ditt samtycke till det).

Nowonomics tar emot information från Fondbolaget och Kortutgivande Banken om din status kring registrering till fonden respektive kreditkortsansökan.

Vi får uppgifter om belopp som överförts till Depån samt placerats i Fonden från PCI-Partnern respektive Fondbolaget.

Dessutom tar Nowonomics emot och behandlar transaktionsuppgifter från Kortutgivande Banken för att kunna uppnå ”Syftet” och ändamålen med behandlingen.

Transaktionsuppgifter som behandlas inkluderar köpbelopp, försäljningsställe id, , tid och datum för transaktionen. Transaktionsuppgifterna från Kortutgivande Banken inkluderar preliminära transaktionsuppgifter i realtid vilka verifieras på regelbunden basis med angivande av datum och tid för respektive transaktion. Försäljningsställe idinnefattar information som identifierar terminalen där du har genomfört ett köp med ditt NOWO-Mastercard.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 1. för att tillhandahålla Tjänsterna;
 2. för att matcha dig som NOWO-Användare mot ditt NOWO MasterCard och genomförda transaktioner;
 3. för att möjliggöra att belopp som på din instruktion debiteras ditt NOWO MasterCard på regelbunden basis till Depån;
 4. tillgodogöra rabatter i form av sparande till ditt Fondkonto;
 5. för att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsterna genom att anpassa erbjudanden från Handlare efter ditt köpbeteende;
 6. för att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsterna genom att ge dig relevant information avseende ditt NOWO MasterCard i NOWO;
 7. ör att kunna skicka dig notifieringar och meddelanden via NOWO, e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av Nowonomics produkter och tjänster;
 8. för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsterna och Användarvillkoren;
 9. för att förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter;
 10. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av NOWO och för att förhindra användning av NOWO och Tjänsterna i strid med Användarvillkoren samt för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsterna, såsom närmare beskrivs i avsnittet nedan om legala förfrågningar och förebyggande av skada;
 11. för att verkställa Användarvillkoren, inklusive att skydda Nowonomics rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet; och
 12. för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Ditt personnummer används i syfte att matcha dig som användare av NOWO med information om att du har godkänts som kund hos Kreditinstitutet respektive Fondbolaget.

Ditt kontonummer används uteslutande i syfte att matcha dig som användare av NOWO med ett NOWO MasterCard.

SAMTYCKE

Genom att acceptera Användarvillkoren och i samband därmed kryssa i att du lämnar ditt samtycke till den personuppgiftsbehandling som framgår av Integritetspolicyn godkänner du:

 1. behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy;
 2. att erhålla direktmarknadsföring från Nowonomics eller bolag i samma koncern som Nowonomics, t.ex. genom e-post eller på annat sätt (Du kan närsomhelst avsäga dig ytterligare erbjudanden).
ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Överföring av personuppgifterna till samarbetspartners

Dina personuppgifter delas med PCI-Partnern i den mån nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till de övriga samarbetspartners som anges ovan i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för.

Så långt det är möjligt kommer uppgifterna att lämnas ut i anonymiserad form, men för vissa ändamål är det nödvändigt att mottagaren får information som gör det möjligt att identifiera dig som användare.

Överföring av personuppgifter till tredje man


Utöver vad som anges nedan under ”Säkerhet”, så kommer vi inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter annat än vad som anges i denna Integritetspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns någon misstanke om att du har begått ett brott i samband med nyttjande av Tjänsterna kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES.

SÄKERHET

Vi anlitar PCI-Partnern för att (i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde) för vår räkning lagra dina personuppgifter. PCI-Partnern är PCI-DSS-Level 1 certifierad och uppfyller därmed kortföretagens och bankernas säkerhetskrav.

GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

RÄTTELSE

Du har rätt enligt Personuppgiftslagen att, en gång per år, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.

Du har dessutom i enlighet med Personuppgiftslagen rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller utplånar personuppgifter som är inkorrekta. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot Användarvillkoren, eller annars för att förebygga skada.

LÄNKAR OCH SAMARBETSPARTNERS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du bör vara medveten om att du inom ramen för NOWO hänvisas till information på hemsidor som tillhandahålls av våra samarbetspartners. Integritetspolicyn för varje sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas från dig på sådan hemsida. Notera särskilt att respektive samarbetspartners personuppgiftsbehandling inte hanteras inom ramen för denna Integritetspolicy.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Nowonomics AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för tillhandahållande av Tjänsterna.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på följande adress:

Nowonomics AB

Östermalmstorg 5

114 42 Stockholm

e-postadress: kontakt@nowo.se

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du förstår och accepterar att NOWO innehåller material tillhandahållet av oss och tredje parter och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter.

Du samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) innefattat eller uppvisat i NOWO eller som du fått tillgång till i samband med nyttjande av Tjänsterna.

Du får enbart använda innehållet i NOWO för ditt eget användande av Tjänsterna och du får inte använda innehållet i strid med tillämplig lagstiftning eller Användarvillkoren. Du får använda sådant innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsterna.

Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

Du förstår och accepterar att innehåll som tillgängliggörs i NOWO kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt på Hemsidan eller Tjänsterna.

 1. SKADESLÖSHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Du är ansvarig gentemot Nowonomics för all skada som åsamkas Nowonomics, eller tredje part, på grund av ditt brott mot Användarvillkoren, inklusive men ej begränsat till, missbruk av NOWO eller Tjänsterna. Vidare så accepterar du att hålla Nowonomics skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt i relation till dina brott mot Användarvillkoren.

Vi eftersträvar en hög tillgänglighet för NOWOs olika funktioner men det kan förekomma situationer då NOWO eller Tjänsterna inte kommer att vara tillgängliga, inklusive men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll, för vilka vi aldrig ansvarar. NOWO tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och din användning av Tjänsterna är enbart ditt ansvar. Vi lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalité, duglighet för något särskilt syfte, lämplighet eller riktighet av NOWO eller Tjänsterna. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för funktionaliteten av Tjänsterna och för riktigheten i information som lämnas till dig i NOWO av eller via våra samarbetspartners.

Nowonomics ansvarar inte för att Handlare fullgör sina skyldigheter med anledning av Erbjudanden. Nowonomics skyldigheter med avseende på Avsättningar är således villkorade av Handlare fullgjort sina skyldigheter förknippade med respektive Erbjudande.

I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning och med undantag för skada som orsakats av Nowonomics grova vårdslöshet eller uppsåtligt agerande som Nowonomics svarar för, ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst och inkomstförlust, som uppkommer på grund av eller i samband med Användarvillkoren, Nowonomics tillhandahållande av Tjänsterna, ditt nyttjande av Tjänsterna eller oförmåga att använda Tjänsterna eller NOWO. Vi är inte ansvarig gentemot dig för några tredje partskrav som riktas mot dig.

 1. ÄNDRING AV VILLKOREN OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTERNA

Vi har rätt att ändra Användarvillkoren (vilka inkluderar Integritetspolicyn). Nowonomics kommer att informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information i NOWO eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt användarkonto i NOWO.

Nowonomics har rätt att stänga av din tillgång till NOWO med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot Användarvillkoren. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsterna utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

 1. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren.

Nowonomics äger rätt att utan föregående inhämtande av godkännande, överlåta det avtal som ingåtts med dig genom din accept av Användarvillkoren till annat bolag i samma koncern som Nowonomics eller till en tredje man i anslutning till en överlåtelse av alla eller väsentligen alla tillgångar i Nowonomics.

 1. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag, dock utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med Användarvillkoren, din användning av NOWO och Tjänsterna eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av Användarvillkoren ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

_____________________