Frågeformulär Kundkännedom

Tellus Fonder AB är enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldigt att inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art.

 

Frågeformulär Politiskt Utsatt Person

När personer önskar inleda en kundrelation med Tellus Fonder AB är bolaget, enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldigt att utreda om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) eller om kunden är nära familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP.

Med PEP avses:

(i) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och

(ii) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Med närmaste familjemedlemmar avses:

maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses:

(i) fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och

(ii) fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

 

FATCA Frågeformulär

NOWO Fund är enligt fondbestämmelserna stängd för s.k. U.S. persons. Detta innebär att du inte får vara amerikansk medborgare, inneha Green Card eller ha hemvist i USA.

Med hemvist i USA avses skattskyldighet i USA enligt USA:s lagstiftning, på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet. Begreppet omfattar inte skattskyldighet i USA endast för inkomst från källa i USA eller endast för inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe i USA.